Termeni și condiții generale ale D3eif GmbH

 

1. domeniul de aplicare și valabilitatea contractului

Toate comenzile și acordurile sunt obligatorii din punct de vedere juridic numai dacă sunt semnate de către contractant ("D3EIF GmbH") în scris și în conformitate cu denumirea societății și sunt obligatorii numai în măsura în care sunt specificate în confirmarea comenzii. Termenii și condițiile de achiziție și condițiile generale ale clientului ("clientul") sunt excluse pentru tranzacția juridică în cauză și pentru întreaga relație de afaceri. Ofertele se pot modifica întotdeauna.

2. performanță și testare

2.1. Obiectul unui ordin poate fi

- Dezvoltarea conceptelor organizaționale

- Analize globale și detaliate

- Crearea de programe individuale

- Furnizarea de programe de bibliotecă (standard)

- Achiziționarea de autorizații de utilizator pentru produse software

- Achiziționarea de licențe de utilizare a lucrărilor

- Asistență la punerea în funcțiune (sprijin pentru schimbare)

- Consiliere telefonică

- Întreținerea programului

- Crearea de suporturi de programe

-punerea la dispoziție și furnizarea de platforme online (servicii online), de exemplu "Drip".

- Alte servicii

2.2. Elaborarea conceptelor și a programelor organizaționale individuale se realizează în conformitate cu tipul și domeniul de aplicare al informațiilor obligatorii, al documentelor și al ajutoarelor furnizate integral de către client. Aceasta include, de asemenea, date practice de testare și instalații de testare într-o măsură suficientă, pe care clientul le pune la dispoziție în timp util, în timpul programului normal de lucru și pe cheltuiala sa. În cazul în care clientul lucrează deja în regim de funcționare reală pe sistemul furnizat pentru testare, responsabilitatea pentru asigurarea datelor reale îi revine clientului.

2.3. Baza pentru crearea de programe personalizate este descrierea scrisă a serviciului, pe care Antreprenorul o pregătește contra cost pe baza documentelor și informațiilor puse la dispoziția sa sau furnizate de către Client. Această descriere a serviciului trebuie să fie verificată de către client pentru a se asigura că este corectă și completă și trebuie să fie avizată de către acesta. Solicitările ulterioare de modificări pot conduce la acorduri separate privind termenele și prețurile.

2.4 Pentru softurile sau adaptările de programe create individual este necesară acceptarea programului de către client pentru pachetul de programe respectiv, în termen de cel mult patru săptămâni de la livrare. Aceasta este confirmată de către client printr-un protocol. (Verificarea corectitudinii și a integralității pe baza descrierii serviciilor acceptate de către contractant cu ajutorul datelor de testare furnizate la punctul 2.2). În cazul în care Clientul lasă să treacă perioada de patru săptămâni fără acceptarea programului, se consideră că software-ul livrat a fost acceptat de la data de sfârșit a perioadei menționate anterior. În cazul în care programul software este utilizat de către client în exploatare reală, acesta se consideră în orice caz că a fost acceptat.

Orice defecte apărute, și anume abateri de la descrierea serviciilor convenită în scris, trebuie raportate de către client către contractant, cu documente suficiente, care se va strădui să remedieze orice defecte în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care există defecte semnificative raportate în scris, și anume dacă nu se poate începe sau continua funcționarea în regim de funcționare în regim real, este necesară o nouă recepție după ce defectele au fost remediate.

Clientul nu are dreptul de a refuza acceptarea software-ului din cauza unor defecte minore.

2.5. La comandarea programelor de bibliotecă (standard) și a serviciilor online, clientul confirmă, odată cu comanda, că a luat cunoștință de domeniul de aplicare al serviciilor programelor sau platformelor online comandate.

2.6. În cazul în care, în cursul lucrărilor, se constată că executarea comenzii în conformitate cu descrierea serviciului este imposibilă din punct de vedere real sau legal, Antreprenorul este obligat să informeze imediat Clientul despre acest lucru. În cazul în care clientul nu modifică descrierea serviciului în acest sens sau nu creează condițiile care să facă posibilă executarea, antreprenorul poate refuza executarea. În cazul în care imposibilitatea executării este rezultatul unei eșecuri din partea Clientului sau al unei modificări ulterioare a descrierii serviciului de către Client, Antreprenorul are dreptul de a renunța la comandă. Costurile și cheltuielile suportate până în acel moment pentru activitățile Antreprenorului, precum și orice costuri de demontare sunt rambursate de către Client.

2.7. Suporturile de program, documentația și descrierile serviciilor sunt trimise pe cheltuiala și pe riscul clientului. Orice formare și explicații suplimentare solicitate de client se facturează separat. Asigurarea se încheie numai la cererea clientului.

2.8 Atragem atenția în mod expres asupra faptului că o proiectare fără bariere (a site-urilor web) în sensul "Legii federale privind egalitatea persoanelor cu dizabilități (Legea federală privind egalitatea persoanelor cu dizabilități - BGStG)" nu este inclusă în ofertă, cu excepția cazului în care aceasta a fost solicitată separat/individual de către client. În cazul în care nu s-a convenit asupra designului fără bariere, clientul este responsabil pentru verificarea admisibilității serviciului în ceea ce privește Legea federală privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap. De asemenea, clientul trebuie să verifice admisibilitatea juridică a conținutului furnizat de acesta, în special în ceea ce privește dreptul concurenței, dreptul mărcilor, dreptul de autor și dreptul administrativ. În cazul unei neglijențe ușoare sau după îndeplinirea oricărei obligații de avertizare a clientului, contractantul nu este răspunzător pentru admisibilitatea juridică a conținutului, dacă acesta a fost furnizat de client.

2.9 Site-urile web, conținutul afișat și facilitățile Serviciului online pot fi modificate. Antreprenorul își rezervă dreptul de a actualiza și de a modifica paginile web, conținutul afișat și facilitățile Serviciului online ori de câte ori este necesar. Nu pot fi excluse complet defecțiunile tehnice temporare ale serviciului online sau întârzierile în stabilirea unei conexiuni. Antreprenorul trebuie să remedieze fără întârziere culpabilă orice întrerupere sau altă defecțiune tehnică de care ia cunoștință.

            Lucrările de mentenanță tehnică pot duce la întreruperi în utilizarea serviciului online. Lucrările de întreținere vor fi anunțate (dacă este posibil) și vor fi cât mai scurte posibil.

3. cerințe pentru utilizarea serviciilor online

3.1. Clientul se angajează să urmeze instrucțiunile Contractantului în ceea ce privește utilizarea site-urilor web și/sau a serviciului online.

3.2 Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității numelor de utilizator și a parolelor înregistrate de Client. 3.3.3. Clientul este responsabil pentru exactitatea datelor de înregistrare ale Clientului și a datelor de înregistrare ale utilizatorilor Clientului (denumite în continuare "datele de înregistrare ale Clientului"). În cazul unei încălcări a confidențialității unui nume de utilizator, a parolei atribuite sau a securității în general, pentru care Clientul este responsabil, Clientul trebuie să notifice imediat Antreprenorul.

3.3 Clientul este de acord să nu utilizeze Site-urile web sau Serviciul online pentru:

- să încărcați, să postați sau să transmiteți în alt mod date sau conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, tortuos, abuziv, vulgar, obscen, defăimător, plin de ură, care încalcă intimitatea altcuiva, discriminatoriu din punct de vedere rasial sau etnic sau în orice alt mod inacceptabil;

- de a face rău minorilor în vreun fel;

- să se dea drept persoană sau entitate (inclusiv, dar fără a se limita la angajații Antreprenorului) sau să declare în mod fals sau să prezinte în mod eronat afilierea sa cu orice persoană sau entitate;

- să încarce, să posteze sau să transmită în alt mod orice conținut pe care nu este autorizat să îl transmită în temeiul oricărei legi sau relații contractuale sau fiduciare (cum ar fi informații privilegiate sau informații de proprietate și confidențiale în cazul în care terții au drepturi în acest sens);

- încărcați, postați sau transmiteți în alt mod orice conținut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate al oricărei părți;

- încărcați, trimiteți sau transmiteți în alt mod orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, corespondență nedorită, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;

- Materiale care conțin viruși software sau alte coduri, arhive sau programe informatice concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware de calculator sau echipament de telecomunicații, încărcate, postate sau transmise în alt mod;

- interfera cu sau întrerupe site-urile, serverele sau rețelele conectate la site-urile web sau să nu respecte cerințele, procedurile, politicile sau reglementările rețelelor conectate la site-urile web; hărțui pe alții în orice mod; colecta sau stoca informații personale ale altor utilizatori;

- să promoveze sau să difuzeze instrucțiuni și informații despre activități ilegale, să promoveze vătămarea fizică sau rănirea unui grup sau a unei persoane sau să promoveze un act de violență împotriva animalelor. Acest lucru poate include, dar nu se limitează la, distribuirea de instrucțiuni privind modul de construire a dispozitivelor explozive, a grenadelor și a altor arme și crearea de pagini web "zdrobitoare"; și utilizarea site-ului (sau a directorului) de găzduire ca depozit pentru descărcare de la distanță sau ca pagină portal sau referință la un alt site web (altul decât pentru propriul site web), fie în interiorul sau în afara site-urilor web.

3.4. Clientul monitorizează respectarea condițiilor de utilizare menționate mai sus în cadrul dispozițiilor legale. 3.5.3. Contractantul poate lua măsuri adecvate în cazul încălcării condițiilor de utilizare. Aceste măsuri pot include - dar nu se limitează la - avertismente, suspendarea temporară sau încetarea serviciilor, interzicerea accesului și/sau eliminarea materialelor de pe site-urile web. Antreprenorul își rezervă dreptul și are deplina discreție de a elimina, cenzura sau edita orice conținut care încalcă acești Termeni sau care este în alt mod inacceptabil și, dacă este necesar, de a notifica autoritățile de aplicare a legii în ceea ce privește primul, al doilea și al nouălea punct de la secțiunea 3.3.

            În cazul unei încălcări a condițiilor de utilizare de către client sau de către unul dintre angajații acestuia, contractantul are dreptul de a rezilia imediat contractul.

4. prețuri, taxe și impozite

4.1 Toate prețurile sunt exprimate în euro, fără TVA. Acestea se aplică numai la prezenta comandă. Prețurile cotate sunt de la sediul social sau de la locul de activitate al contractantului. Costurile suporturilor de programe (de exemplu, CD-uri, benzi magnetice, discuri magnetice, dischete, benzi streamer, casete cu bandă magnetică etc.) și orice taxe contractuale se facturează separat.

4.2. În cazul în care costurile forței de muncă și ale materialelor sau alte costuri și cheltuieli apar după încheierea contractului, Antreprenorul are dreptul de a majora în mod corespunzător sumele forfetare sau costurile lunare ale serviciului online enumerate pe verso și de a le factura Clientului de la începutul lunii următoare majorării. Se consideră că majorările au fost acceptate de client încă de la început dacă nu depășesc 10% pe an. Tariful lunar forfetar este indexat în funcție de IPC 2015, indicele de pornire (luna încheierii contractului) și ajustat anual.

4.3 Pentru programele de bibliotecă (standard), se aplică prețurile de listă valabile în ziua livrării. Pentru toate celelalte servicii (consultanță organizatorică, programare, formare, asistență pentru conversie, consultanță telefonică etc.), volumul de muncă se taxează la tarifele valabile în ziua prestării serviciului. Abaterile de la o cheltuială de timp pe care se bazează prețul contractului și pentru care contractantul nu este responsabil se facturează în funcție de costurile reale.

4.4. Costurile de deplasare, diurnele și diurnele de noapte se facturează separat clientului, în conformitate cu tarifele aplicabile. Timpul de deplasare este considerat timp de lucru.

4.5 În cazul în care a fost convenită separat o lună gratuită pentru un serviciu online, luna gratuită poate - dacă nu s-a convenit altfel - să fie utilizată o singură dată și exclusiv de la prima utilizare, indiferent de numărul de active (= unitatea de facturare) și de rezervările suplimentare ulterioare de active suplimentare.

5. data livrării

5.1. Contractantul se străduiește să respecte cât mai îndeaproape posibil termenele convenite pentru îndeplinire (finalizarea sau furnizarea serviciului online).

5.2. Termenele de îndeplinire vizate pot fi respectate numai dacă Clientul furnizează toate lucrările și documentele necesare în totalitate până la termenele specificate de Prestator, în special descrierea serviciilor acceptate de acesta în conformitate cu punctul 2.3, și își îndeplinește obligația de a coopera în măsura în care este necesar.

Întârzierile în livrare și creșterile de costuri cauzate de detalii și informații sau documente furnizate în mod incorect, incomplet sau modificate ulterior nu sunt responsabilitatea contractantului și nu pot duce la neîndeplinirea obligațiilor din partea acestuia. Orice costuri suplimentare rezultate sunt suportate de către Client.

5.3. În cazul comenzilor care cuprind mai multe unități sau programe, contractantul are dreptul de a efectua livrări parțiale sau de a emite facturi parțiale.

5.4. Contractantul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentelor condiții de utilizare, în cazul în care o astfel de neexecutare se datorează unor circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil de către acesta, inclusiv blocarea, greva, oprirea spontană a activității, imposibilitatea de a primi livrări, accident, război, revoltă, revoltă civilă, incendiu, explozie, cutremur, epidemie, act de forță majoră sau orice altă cauză sau eveniment.

6. servicii de plată online

6.1. Sumele forfetare convenite pentru serviciile online în curs de desfășurare vor fi plătite de către client pentru luna respectivă în avans. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, se emite o factură lunară pentru domeniul de aplicare al activelor rezervate.

            În cazul în care se înregistrează active suplimentare în timpul unui interval lunar de facturare, activele suplimentare sunt facturate pro rata în luna următoare și o nouă facturare bazată pe cel mai mare număr de active din luna precedentă.

În cazul în care facturarea este convenită pe bază de loturi, facturarea va avea loc întotdeauna în luna următoare, în funcție de numărul real de loturi urmărite.

6.2 Facturile emise de contractant sunt scadente la 14 zile de la data facturii, fără deducere și fără taxe.

6.3 Respectarea datelor de plată convenite este o condiție esențială pentru efectuarea livrării sau îndeplinirea contractului de către contractant. Nerespectarea plăților convenite dă dreptul Antreprenorului să suspende lucrările în curs și să se retragă din contract. Toate costurile asociate și pierderea de profit sunt suportate de către Client.

6.4. Clientul nu are dreptul de a reține plățile din cauza livrării globale incomplete sau a accesibilității, a cererilor de garanție sau de garanție sau a reclamațiilor.

7. produse software de plată și alte servicii

7.1 Facturile emise de contractant, inclusiv TVA, se plătesc în termen de 14 zile de la primirea facturii, fără nicio deducere și fără taxe. Condițiile de plată stipulate pentru întreaga comandă se aplică în mod analog facturilor parțiale.

7.2. În cazul comenzilor care cuprind mai multe unități (de exemplu, programe și/sau cursuri de formare profesională, implementare în etape parțiale), contractantul are dreptul de a emite o factură după livrarea fiecărei unități sau a fiecărui serviciu în parte.

7.3 Respectarea datelor de plată convenite este o condiție esențială pentru efectuarea livrării sau îndeplinirea contractului de către contractant. Nerespectarea plăților convenite dă dreptul Antreprenorului să suspende lucrările în curs și să se retragă din contract. Toate costurile asociate și pierderea de profit sunt suportate de către Client.

7.4. Clientul nu are dreptul de a reține plățile din cauza unei livrări globale incomplete, a unor pretenții sau reclamații privind garanția sau garanția.

8 Drepturi de autor și utilizare

8.1. După plata remunerației convenite, contractantul acordă clientului un drept neexclusiv, netransferabil, netransmisibil și perpetuu de a utiliza software-ul pentru hardware-ul specificat în contract și, în măsura numărului de licențe achiziționate pentru utilizarea simultană pe mai multe stații de lucru, de a utiliza toate rezultatele muncii create pe baza contractului contractantului pentru uzul său intern. Toate celelalte drepturi rămân la contractant. Același lucru este valabil și pentru utilizarea serviciului online.

Cooperarea Clientului la realizarea programului informatic nu are ca rezultat dobândirea unor drepturi care să depășească utilizarea specificată în prezentul contract. Orice încălcare a drepturilor de autor ale Contractantului va da naștere la pretenții de despăgubire, în acest caz fiind asigurată o satisfacție deplină.

8.2. Clientului i se permite să facă copii în scopuri de arhivare și de salvare a datelor, cu condiția ca software-ul să nu conțină nicio interdicție expresă din partea licențiatorului sau a unor terțe părți și ca toate notificările privind drepturile de autor și proprietatea să fie transferate fără modificări pe aceste copii.

8.3. În cazul în care este necesară dezvăluirea interfețelor pentru crearea interoperabilității software-ului în cauză, aceasta trebuie să fie comandată de către Client la Antreprenor, contra cost. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește această cerință, iar decompilarea este efectuată în conformitate cu legislația privind drepturile de autor, rezultatele trebuie să fie utilizate exclusiv pentru stabilirea interoperabilității. Utilizarea abuzivă duce la despăgubiri pentru daune.

8.4 În cazul în care clientului i se pune la dispoziție un software al cărui titular de licență este o terță parte (de exemplu, software standard de la Microsoft), acordarea dreptului de utilizare este reglementată de condițiile de licență ale titularului de licență (producător).

9. durata contractului pentru serviciile online

Relația contractuală, care necesită instalarea profesională a programului software contractual achiziționat în mod corespunzător sau accesul la serviciile online, începe odată cu semnarea contractului și se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Prezentul contract poate fi reziliat în scris de către una dintre părțile contractante în orice moment, cu o perioadă de preaviz de 3 luni până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.

În cazul în care se utilizează o lună de probă gratuită și serviciul online nu este utilizat ulterior contra cost, accesul la serviciul online va fi blocat după 30 de zile de la încheierea contractului.

10. dreptul de anulare pentru produsele software

10.1. În cazul în care un termen de livrare convenit este depășit din vina exclusivă sau din cauza unei acțiuni ilegale a contractantului, clientul are dreptul de a renunța la comanda în cauză prin scrisoare recomandată, dacă serviciul convenit nu este furnizat în părțile esențiale chiar și în perioada de grație rezonabilă, iar clientul nu este vinovat.

10.2 Forța majoră, conflictele de muncă, dezastrele naturale și blocajele de transport, precum și alte circumstanțe independente de voința Antreprenorului îl exonerează pe acesta din urmă de obligația de livrare sau îi permit Antreprenorului să redefinească termenul de livrare convenit.

10.3. Anulările de către client sunt posibile numai cu acordul scris al contractantului. În cazul în care Antreprenorul este de acord cu o anulare, acesta are dreptul de a percepe o taxă de anulare în valoare de 30% din valoarea comenzii nefacturate a proiectului global, pe lângă serviciile prestate și costurile suportate.

11 Garanție, întreținere, modificări

11.1 Contractantul garantează că serviciul online sau software-ul îndeplinește funcțiile descrise în documentația asociată, cu condiția ca software-ul sau serviciile online să fie utilizate pe sisteme de operare și browsere compatibile și pe dispozitive tehnice finale.

11.2. Condiția prealabilă pentru remedierea defecțiunilor este ca

- clientul descrie suficient de bine eroarea într-un mesaj de eroare, iar acest lucru poate fi determinat de către contractant;

- clientul pune la dispoziția contractantului toate documentele necesare pentru a rectifica eroarea;

- clientul sau o terță parte care poate fi atribuită clientului nu a modificat software-ul;

- software-ul este utilizat în condițiile de funcționare prevăzute, în conformitate cu documentația.

11.3. În cazul garanției, îmbunătățirea are în orice caz prioritate față de reducerea sau anularea prețului. 11.4. În cazul unei notificări justificate a defectelor, acestea vor fi remediate într-un termen rezonabil, în care Clientul va permite Antreprenorului să ia toate măsurile necesare pentru investigarea și remedierea defectelor.

            Prezumția de defecțiune în conformitate cu articolul 924 ABGB este exclusă.

11.4. Corecțiile și completările care se dovedesc necesare înainte de predarea serviciului convenit din cauza unor deficiențe de programare organizațională și tehnică de care este responsabil contractantul sunt efectuate gratuit de către contractant.

11.5. Costurile de asistență, diagnosticare greșită și remediere a erorilor și defecțiunilor pentru care este responsabil Clientul, precum și alte corecții, modificări și completări, sunt efectuate de către Antreprenor contra cost. Acest lucru se aplică, de asemenea, la remedierea defectelor dacă modificările de program, completările sau alte intervenții au fost efectuate chiar de către Client sau de către o terță parte.

11.6. În plus, contractantul nu își asumă nicio răspundere pentru erori, defecțiuni sau daune cauzate de exploatarea necorespunzătoare, de modificarea componentelor sistemului de operare, a interfețelor și a parametrilor, de utilizarea unor mijloace de organizare și a unor suporturi de date neadecvate, în măsura în care acestea sunt prescrise, de condiții de exploatare anormale (în special abateri de la condițiile de instalare și depozitare) și de daune de transport.

11.7. Contractantul nu oferă nicio garanție pentru programele care sunt modificate ulterior de către programatorii proprii ai Clientului sau de către terți.

11.8 Dacă obiectul comenzii este modificarea sau completarea programelor existente, garanția se referă la modificarea sau completarea acestora. Aceasta nu reînvie garanția pentru programul original.

11.9 Drepturile de garanție expiră la șase (6) luni de la livrare.

11.10. O întrerupere temporară a capacității de utilizare a unui serviciu online din cauza unor defecțiuni tehnice sau a unor lucrări de întreținere nu constituie un defect al serviciului.

11.11. Antreprenorul nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea materialului de date obținut și furnizat de furnizori terți (de exemplu, material cartografic, date de trafic de la furnizorii de telematică etc.): material cartografic, date de trafic, date de poziție de la furnizorii de telematică etc.).

12. răspundere

12.1. Antreprenorul este răspunzător față de Client numai pentru daunele cauzate în mod demonstrabil de acesta în caz de neglijență gravă. Acest lucru se aplică mutatis mutandis și în cazul daunelor imputabile terților angajați de către Antreprenor. În caz de vătămare corporală pentru care este responsabil, Antreprenorul este răspunzător fără limitare. În plus, orice răspundere a Antreprenorului va fi limitată la suma asigurată plătită de asigurarea de răspundere civilă a Antreprenorului (suma maximă de răspundere este în prezent de 1 000 000,00 EUR). În cazul în care nu există o asigurare, răspunderea este limitată la de trei ori valoarea onorariului plătit în cauză. La cererea și pe cheltuiala clientului, suma maximă de răspundere poate fi majorată prin acord scris separat.

12.2 Răspunderea pentru daune indirecte - cum ar fi pierderea de profit, costurile asociate cu întreruperea activității, pierderea de date sau pretențiile terților - este exclusă în mod expres.

12.3. Cererile de despăgubire se prescriu în conformitate cu dispozițiile legale, dar cel târziu la un an de la luarea la cunoștință a prejudiciului și de la cunoașterea părții prejudiciate.

12.4. În cazul în care Antreprenorul execută lucrarea cu ajutorul unor terți și în acest context apar pretenții de garanție și/sau de răspundere împotriva acestor terți, Antreprenorul va ceda aceste pretenții Clientului. În acest caz, Clientul acordă prioritate acestor părți terțe.

12.5. Contractantul nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea materialului de date obținut și furnizat de către furnizori terți (de exemplu, material cartografic, date de trafic de la furnizorii de telematică etc.): material cartografic, date de trafic, date de poziție de la furnizorii de telematică etc.).

12.6. Contractantul trebuie să opereze serviciile sale online cu atenție și în mod fiabil. Cu toate acestea, pot apărea întreruperi inevitabile în timpul furnizării serviciilor ca urmare a unor evenimente inevitabile pentru care Antreprenorul nu este responsabil, precum și a lucrărilor de întreținere necesare pentru funcționare. Cu toate acestea, contractantul se va strădui să remedieze întreruperile sau perturbările cât mai repede posibil.

13. loialitate

Părțile contractante se angajează să fie loiale una față de cealaltă. Acestea se vor abține de la orice atragere sau angajare, inclusiv prin intermediul unor terți, a angajaților celeilalte părți contractante care au lucrat la realizarea comenzilor, pe durata contractului și timp de 12 luni după încetarea contractului. Partea contractantă care încalcă obligațiile este obligată să plătească daune-interese în valoare de un an de salariu al angajatului.

14 Secretul

Contractantul își obligă angajații să respecte dispozițiile articolului 6 din Legea privind protecția datelor.

15. altele

În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sunt sau devin nevalabile, acest lucru nu va afecta restul conținutului contractului. Părțile contractante cooperează în calitate de parteneri pentru a găsi o dispoziție care să se apropie cât mai mult posibil de dispozițiile nevalabile.

16. dispoziții finale

 

            Dacă nu s-a convenit altfel, dispozițiile legale aplicabile între antreprenori se aplică exclusiv în conformitate cu legislația austriacă, cu excepția normelor privind conflictul de legi și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri, chiar dacă comanda este efectuată în străinătate. Pentru orice litigiu exclusiv se aplică jurisdicția locală a instanței competente pentru locul de desfășurare a activității antreprenorului (Linz) se consideră acceptată. Pentru vânzările către consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, dispozițiile de mai sus se aplică numai în măsura în care Legea privind protecția consumatorilor nu prevede alte dispoziții obligatorii.

Se aplică doar versiunea germană.