Ogólne warunki handlowe D3eif GmbH

 

1. zakres i ważność umowy

Wszystkie zamówienia i umowy są prawnie wiążące tylko wtedy, gdy są podpisane przez kontrahenta ("D3EIF GmbH") na piśmie i zgodnie z nazwą firmy i są wiążące tylko w zakresie określonym w potwierdzeniu zamówienia. Warunki zakupu i ogólne warunki klienta ("Klient") są niniejszym wyłączone dla danej czynności prawnej i całej relacji biznesowej. Oferty zawsze mogą ulec zmianie.

2. wydajność i testowanie

2.1 Przedmiotem zamówienia może być

- Rozwój koncepcji organizacyjnych

- Globalne i szczegółowe analizy

- Tworzenie indywidualnych programów

- Dostarczanie standardowych programów bibliotecznych

- Pozyskiwanie autoryzacji użytkowników dla oprogramowania

- Nabycie licencji na użytkowanie utworu

- Pomoc w uruchomieniu (wsparcie przy przełączaniu)

- Doradztwo telefoniczne

- Utrzymanie programu

- Tworzenie nośników programu

-Udostępnianie i dostarczanie platform internetowych (usług online), np. "Drip".

- Inne usługi

2.2 Opracowanie indywidualnych koncepcji i programów organizacyjnych zostanie przeprowadzone zgodnie z rodzajem i zakresem wiążących informacji, dokumentów i pomocy dostarczonych w całości przez klienta. Obejmuje to również praktyczne dane testowe i urządzenia testowe w wystarczającym zakresie, które klient udostępni w odpowiednim czasie, w normalnych godzinach pracy i na własny koszt. Jeśli klient pracuje już w trybie rzeczywistym na systemie dostarczonym do testów, odpowiedzialność za zabezpieczenie danych rzeczywistych spoczywa na kliencie.

2.3 Podstawą do tworzenia programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb jest pisemny opis usługi, który Wykonawca przygotowuje lub który Klient dostarcza wraz z kalkulacją kosztów na podstawie udostępnionych mu dokumentów i informacji. Opis usługi musi zostać sprawdzony przez klienta pod kątem poprawności i kompletności oraz musi zostać przez niego zatwierdzony. Późniejsze wnioski o zmiany mogą prowadzić do zawarcia odrębnych umów dotyczących terminów i cen.

2.4 Indywidualnie stworzone oprogramowanie lub adaptacje programów wymagają akceptacji programu przez klienta dla danego pakietu programów nie później niż cztery tygodnie po dostawie. Zostanie to potwierdzone przez klienta w protokole. (Sprawdzenie poprawności i kompletności na podstawie opisu usługi zaakceptowanego przez Wykonawcę przy użyciu danych testowych dostarczonych zgodnie z punktem 2.2). Jeżeli Klient zezwoli na upływ okresu czterech tygodni bez akceptacji programu, dostarczone oprogramowanie uznaje się za zaakceptowane z datą zakończenia wyżej wymienionego okresu. Jeśli oprogramowanie jest używane przez klienta w czasie rzeczywistym, w każdym przypadku uznaje się, że oprogramowanie zostało zaakceptowane.

Wszelkie występujące wady, tj. odchylenia od uzgodnionego na piśmie opisu usługi, muszą zostać zgłoszone przez Klienta Wykonawcy wraz z wystarczającą dokumentacją, który dołoży wszelkich starań, aby usunąć wszelkie wady tak szybko, jak to możliwe. W przypadku istotnych wad zgłoszonych na piśmie, tj. jeśli nie można rozpocząć lub kontynuować pracy na żywo, wymagany jest nowy odbiór po usunięciu wad.

Klient nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia oprogramowania z powodu drobnych wad.

2.5 Zamawiając programy biblioteczne (standardowe) i usługi online, klient potwierdza w zamówieniu, że jest świadomy zakresu usług zamawianych programów lub platform online.

2.6 Jeżeli w trakcie pracy okaże się, że wykonanie zlecenia zgodnie z opisem usługi jest faktycznie lub prawnie niemożliwe, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Klienta. Jeżeli Klient nie zmieni w tym celu opisu usługi lub nie stworzy warunków umożliwiających jej wykonanie, Wykonawca może odmówić jej wykonania. Jeżeli niemożność realizacji jest wynikiem zaniedbania ze strony Klienta lub późniejszej zmiany opisu usługi przez Klienta, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od zlecenia. Koszty i wydatki poniesione do tego momentu na działania Wykonawcy, a także wszelkie koszty demontażu zostaną zwrócone przez Klienta.

2.7 Nośniki programu, dokumentacja i opisy usług będą wysyłane na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie dodatkowe szkolenia i wyjaśnienia wymagane przez klienta będą fakturowane oddzielnie. Ubezpieczenie jest zawierane wyłącznie na wniosek klienta.

2.8 Wyraźnie zaznaczamy, że oferta nie obejmuje projektu bez barier (stron internetowych) w rozumieniu "Federalnej ustawy o równości osób niepełnosprawnych (BGStG)", chyba że klient zażądał tego osobno/indywidualnie. Jeśli projekt bez barier nie został uzgodniony, klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie dopuszczalności usługi w odniesieniu do federalnej ustawy o równości osób niepełnosprawnych. Klient musi również sprawdzić dostarczane przez siebie treści pod kątem ich prawnej dopuszczalności, w szczególności pod kątem prawa konkurencji, znaków towarowych, praw autorskich i prawa administracyjnego. W przypadku niewielkiego zaniedbania lub po spełnieniu jakiegokolwiek obowiązku ostrzeżenia klienta, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawną dopuszczalność treści, jeśli zostały one dostarczone przez klienta.

2.9 Strony internetowe, wyświetlane treści i funkcje Usługi Online mogą ulegać zmianom. Wykonawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania stron internetowych, wyświetlanych treści i funkcji Usługi Online tak często, jak to konieczne. Nie można całkowicie wykluczyć tymczasowych awarii technicznych usługi online lub opóźnień w nawiązaniu połączenia. Zleceniobiorca usunie wszelkie przerwy lub inne usterki techniczne, o których się dowie, bez zawinionej zwłoki.

            Techniczne prace konserwacyjne mogą prowadzić do przerw w użyteczności usługi online. Prace konserwacyjne będą zapowiadane (w miarę możliwości) i będą trwały jak najkrócej.

3. wymagania dotyczące korzystania z usług online

3.1 Klient zobowiązuje się postępować zgodnie z instrukcjami Wykonawcy dotyczącymi korzystania ze Stron internetowych i/lub Usługi online.

3.2 Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności zarejestrowanych nazw użytkowników i haseł Klienta. Klient jest odpowiedzialny za dokładność danych rejestracyjnych Klienta i danych rejestracyjnych użytkowników Klienta (zwanych dalej "danymi rejestracyjnymi Klienta"). W przypadku naruszenia poufności nazwy użytkownika, przypisanego hasła lub ogólnie bezpieczeństwa, za które Klient jest odpowiedzialny, Klient musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.

3.3 Klient zobowiązuje się nie korzystać z Witryn lub Usług Online w celu:

- przesyłać, publikować lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek danych lub treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, nękające, niedozwolone, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, zniesławiające, nienawistne, naruszające prywatność innych osób, dyskryminujące rasowo lub etnicznie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;

- w jakikolwiek sposób szkodzić nieletnim;

- podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot (w tym między innymi pracowników Wykonawcy) lub fałszywego podawania lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;

- przesyłać, publikować lub w inny sposób przekazywać treści, do których przesyłania nie jest upoważniony na mocy jakichkolwiek przepisów prawa lub stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne lub informacje zastrzeżone i poufne, do których prawa mają osoby trzecie);

- przesyłanie, publikowanie lub przekazywanie w inny sposób jakichkolwiek treści, które naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;

- przesyłania, wysyłania lub przekazywania w inny sposób niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub innych form nagabywania;

- Materiały zawierające wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, archiwa lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, przesyłane, publikowane lub w inny sposób transmitowane;

- zakłócania lub przerywania działania stron internetowych, serwerów lub sieci połączonych z Witrynami lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Witrynami; nękania innych w jakikolwiek sposób; gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników;

- Promowanie lub rozpowszechnianie instrukcji i informacji o nielegalnych działaniach, promowanie fizycznej krzywdy lub obrażeń ciała grupy lub osoby, lub promowanie aktów przemocy wobec zwierząt. Może to obejmować między innymi rozpowszechnianie instrukcji dotyczących budowy ładunków wybuchowych, granatów i innej broni oraz tworzenie stron internetowych typu "crush"; a także korzystanie z witryny hostingowej (lub katalogu) jako repozytorium do zdalnego pobierania lub jako strony portalu lub odniesienia do innej witryny (innej niż własna witryna), zarówno w Witrynach, jak i poza nimi.

3.4 Klient będzie monitorował przestrzeganie wyżej wymienionych warunków użytkowania w ramach przepisów ustawowych. Wykonawca może podjąć odpowiednie środki w przypadku naruszenia Warunków użytkowania. Środki te mogą obejmować między innymi ostrzeżenia, tymczasowe zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług, odmowę dostępu i/lub usunięcie materiałów z Witryn. Wykonawca zastrzega sobie prawo i ma pełną swobodę w zakresie usuwania, cenzurowania lub edytowania wszelkich treści naruszających niniejsze Warunki lub w inny sposób budzących zastrzeżenia oraz, w razie potrzeby, powiadamiania organów ścigania w odniesieniu do pierwszego, drugiego i dziewiątego punktora sekcji 3.3.

            W przypadku naruszenia warunków użytkowania przez klienta lub jednego z jego pracowników, wykonawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.

4. ceny, podatki i opłaty

4.1 Wszystkie ceny podane są w euro bez podatku VAT. Mają one zastosowanie wyłącznie do niniejszego zamówienia. Podane ceny są cenami loco siedziba lub miejsce prowadzenia działalności Wykonawcy. Koszty nośników programów (np. płyty CD, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, dyskietki, taśmy do streamingu, kasety z taśmą magnetyczną itp.

4.2 W przypadku wzrostu kosztów robocizny i materiałów lub innych kosztów i opłat występujących po zawarciu umowy, Wykonawca będzie uprawniony do odpowiedniego zwiększenia kwot ryczałtowych lub miesięcznych kosztów usługi online wymienionych na odwrocie i obciążenia nimi Klienta od początku miesiąca następującego po podwyżce. Podwyżki uznaje się za zaakceptowane przez klienta od samego początku, jeśli nie przekraczają 10% rocznie. Miesięczna stawka ryczałtowa będzie indeksowana zgodnie ze wskaźnikiem CPI 2015, wskaźnik początkowy (miesiąc zawarcia umowy) i korygowana corocznie.

4.3 W przypadku programów bibliotecznych (standardowych) zastosowanie mają ceny katalogowe obowiązujące w dniu dostawy. W przypadku wszystkich innych usług (doradztwo organizacyjne, programowanie, szkolenia, wsparcie w zakresie konwersji, doradztwo telefoniczne itp. Odchylenia od nakładów czasowych, na których opiera się cena umowna, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, będą fakturowane jako faktycznie poniesione.

4.4 Koszty podróży, diet dziennych i noclegowych będą fakturowane osobno na klienta zgodnie z obowiązującymi stawkami. Czas podróży będzie traktowany jako czas pracy.

4.5 Jeśli bezpłatny miesiąc został uzgodniony oddzielnie dla usługi online, bezpłatny miesiąc może - o ile nie uzgodniono inaczej - zostać wykorzystany tylko raz i wyłącznie od pierwszego użycia, niezależnie od liczby zasobów (= jednostki rozliczeniowej) i późniejszych dodatkowych rezerwacji kolejnych zasobów.

5. data dostawy

5.1 Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jak najdokładniej dotrzymać uzgodnionych terminów realizacji (ukończenia lub świadczenia usługi online).

5.2 Docelowe terminy realizacji mogą zostać dotrzymane tylko wtedy, gdy Klient dostarczy wszystkie niezbędne prace i dokumenty w całości w terminach określonych przez Wykonawcę, w szczególności w opisie usługi zaakceptowanym przez niego zgodnie z punktem 2.3, oraz wypełni swój obowiązek współpracy w wymaganym zakresie.

Opóźnienia w dostawie i wzrost kosztów spowodowane nieprawidłowymi, niekompletnymi lub później zmienionymi szczegółami i informacjami lub dostarczonymi dokumentami nie są odpowiedzialnością Wykonawcy i nie mogą prowadzić do niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Wszelkie wynikające z tego dodatkowe koszty ponosi Klient.

5.3 W przypadku zamówień składających się z kilku jednostek lub programów, Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania częściowych dostaw lub wystawiania częściowych faktur.

5.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania, jeśli takie niewykonanie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym lokautem, strajkiem, spontanicznym zatrzymaniem pracy, niemożnością otrzymania dostaw, wypadkiem, wojną, zamieszkami, rozruchami społecznymi, pożarem, wybuchem, trzęsieniem ziemi, epidemią, działaniem siły wyższej lub jakąkolwiek inną przyczyną lub zdarzeniem.

6. usługi płatności online

6.1. Uzgodnione kwoty ryczałtowe za bieżące usługi online są opłacane przez klienta za dany miesiąc z góry. O ile nie uzgodniono inaczej, miesięczna faktura będzie wystawiana za zakres zarezerwowanych aktywów.

            Jeśli dodatkowe aktywa zostaną zaksięgowane podczas miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowe aktywa są rozliczane proporcjonalnie w następnym miesiącu, a kolejne rozliczenie na podstawie największej liczby aktywów w poprzednim miesiącu.

Jeśli fakturowanie zostało uzgodnione na podstawie przesyłek, fakturowanie będzie zawsze odbywać się w następnym miesiącu zgodnie z rzeczywistą liczbą śledzonych przesyłek.

6.2 Faktury wystawione przez Wykonawcę są płatne 14 dni po dacie wystawienia faktury bez potrąceń i bez opłat.

6.3 Przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności jest niezbędnym warunkiem wykonania dostawy lub realizacji umowy przez Wykonawcę. Nieprzestrzeganie uzgodnionych płatności uprawnia Wykonawcę do zawieszenia trwających prac i odstąpienia od umowy. Wszelkie związane z tym koszty i utratę zysków ponosi Klient.

6.4 Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu niekompletnej całościowej dostawy lub dostępności, roszczeń gwarancyjnych lub rękojmi lub reklamacji.

7. oprogramowanie płatnicze i inne usługi

7.1 Faktury wystawione przez Wykonawcę, zawierające podatek VAT, będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury bez potrąceń i opłat. Warunki płatności określone dla całego zamówienia mają analogiczne zastosowanie do faktur częściowych.

7.2 W przypadku zamówień składających się z kilku jednostek (np. programy i/lub szkolenia, realizacja w etapach częściowych), Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po dostarczeniu każdej pojedynczej jednostki lub usługi.

7.3 Przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności jest niezbędnym warunkiem wykonania dostawy lub realizacji umowy przez Wykonawcę. Nieprzestrzeganie uzgodnionych płatności uprawnia Wykonawcę do zawieszenia trwających prac i odstąpienia od umowy. Wszelkie związane z tym koszty i utratę zysków ponosi Klient.

7.4 Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu niekompletnej dostawy, roszczeń gwarancyjnych lub rękojmi lub reklamacji.

8 Prawa autorskie i wykorzystanie

8.1 Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i bezterminowego prawa do korzystania z oprogramowania dla sprzętu określonego w umowie oraz w zakresie liczby licencji zakupionych do jednoczesnego użytku na kilku stacjach roboczych, do korzystania ze wszystkich wyników pracy stworzonych na podstawie umowy Zleceniobiorcy do własnego użytku wewnętrznego. Wszelkie inne prawa pozostają po stronie Wykonawcy. To samo dotyczy korzystania z usługi online.

Współpraca Klienta przy produkcji oprogramowania nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw wykraczających poza użytek określony w niniejszej umowie. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich Zleceniobiorcy skutkować będzie roszczeniami odszkodowawczymi, przy czym w takim przypadku zapewnione zostanie pełne zadośćuczynienie.

8.2 Klientowi zezwala się na wykonywanie kopii do celów archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych pod warunkiem, że oprogramowanie nie zawiera żadnych wyraźnych zakazów ze strony licencjodawcy lub osób trzecich oraz że wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności zostaną przeniesione na te kopie w niezmienionej formie.

8.3 Jeżeli ujawnienie interfejsów jest wymagane do stworzenia interoperacyjności danego oprogramowania, musi to zostać zamówione u Wykonawcy przez Klienta za zapłatą kosztów. Jeżeli Wykonawca nie spełni tego wymogu, a dekompilacja zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem autorskim, wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu ustanowienia interoperacyjności. Niewłaściwe użycie spowoduje odszkodowanie za szkody.

8.4 W przypadku dostarczenia klientowi oprogramowania, którego posiadaczem licencji jest osoba trzecia (np. standardowego oprogramowania firmy Microsoft), przyznanie prawa do użytkowania podlega warunkom licencji posiadacza licencji (producenta).

9. okres obowiązywania umowy o świadczenie usług online

Stosunek umowny, który wymaga profesjonalnej instalacji należycie zakupionego oprogramowania objętego umową lub dostępu do usług online, rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy i jest zawierany na czas nieokreślony.

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na piśmie przez jedną ze stron umowy w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące do końca każdego miesiąca kalendarzowego.

Jeśli bezpłatny miesiąc próbny zostanie wykorzystany, a usługa online nie zostanie następnie wykorzystana za opłatą, dostęp do usługi online zostanie zablokowany po 30 dniach od zawarcia umowy.

10. prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej oprogramowania

10.1 W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy z wyłącznej winy lub bezprawnego działania Wykonawcy, Klient będzie uprawniony do odstąpienia od danego zamówienia listem poleconym, jeżeli uzgodniona usługa nie zostanie wykonana w zasadniczych częściach nawet w rozsądnym okresie karencji, a Klient nie ponosi winy.

10.2 Siła wyższa, spory pracownicze, klęski żywiołowe i blokady transportowe, a także inne okoliczności pozostające poza kontrolą Wykonawcy zwalniają Wykonawcę z obowiązku dostawy lub umożliwiają Wykonawcy ponowne ustalenie uzgodnionego terminu dostawy.

10.3 Anulowanie zamówienia przez klienta jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą wykonawcy. Jeśli wykonawca wyrazi zgodę na anulowanie, będzie on uprawniony do naliczenia opłaty za anulowanie w wysokości 30% niezafakturowanej wartości zamówienia całego projektu, oprócz świadczonych usług i poniesionych kosztów.

11 Gwarancja, konserwacja, modyfikacje

11.1 Wykonawca gwarantuje, że usługa online lub oprogramowanie spełnia funkcje opisane w powiązanej dokumentacji, pod warunkiem, że oprogramowanie lub usługi online są używane w kompatybilnych systemach operacyjnych i przeglądarkach oraz technicznych urządzeniach końcowych.

11.2 Warunkiem wstępnym usunięcia usterki jest, aby

- klient wystarczająco opisuje błąd w komunikacie o błędzie, a wykonawca może to ustalić;

- Klient dostarczy Wykonawcy wszystkie dokumenty wymagane do naprawienia błędu;

- klient lub osoba trzecia powiązana z klientem nie ingerowała w oprogramowanie;

- oprogramowanie jest użytkowane w przewidzianych warunkach zgodnie z dokumentacją.

11.3 W przypadku gwarancji, poprawa ma w każdym przypadku pierwszeństwo przed obniżeniem ceny lub anulowaniem. W przypadku uzasadnionego zawiadomienia o wadach, wady zostaną usunięte w rozsądnym terminie, przy czym Klient umożliwi Wykonawcy podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zbadania i usunięcia wad.

            Domniemanie wadliwości zgodnie z § 924 ABGB jest wykluczone.

11.4 Poprawki i uzupełnienia, które okażą się konieczne przed przekazaniem uzgodnionej usługi z powodu organizacyjnych i technicznych braków programowych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie.

11.5 Koszty pomocy, błędnej diagnozy oraz usunięcia błędów i usterek, za które odpowiedzialny jest Klient, a także inne poprawki, zmiany i uzupełnienia, będą dokonywane przez Wykonawcę za zapłatą. Dotyczy to również usuwania usterek, jeżeli zmiany w programie, uzupełnienia lub inne interwencje zostały dokonane przez samego Klienta lub osobę trzecią.

11.6 Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki lub szkody spowodowane niewłaściwą obsługą, zmienionymi komponentami systemu operacyjnego, interfejsami i parametrami, użyciem nieodpowiednich środków organizacyjnych i nośników danych, o ile są one przewidziane, nienormalnymi warunkami pracy (w szczególności odchyleniami od warunków instalacji i przechowywania) oraz uszkodzeniami transportowymi.

11.7 Wykonawca nie udziela żadnej gwarancji na programy, które są następnie modyfikowane przez własnych programistów Klienta lub osoby trzecie.

11.8 Jeżeli przedmiotem zamówienia jest modyfikacja lub uzupełnienie istniejących programów, gwarancja odnosi się do modyfikacji lub uzupełnienia. Nie powoduje to wznowienia gwarancji na oryginalny program.

11.9 Roszczenia gwarancyjne wygasają sześć (6) miesięcy po dostawie.

11.10 Tymczasowa przerwa w użyteczności usługi online spowodowana awariami technicznymi lub pracami konserwacyjnymi nie stanowi wady usługi.

11.11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność materiałów danych uzyskanych i dostarczonych przez dostawców zewnętrznych (np. materiały mapowe, dane o ruchu od dostawców telematycznych itp:) materiały mapowe, dane o ruchu drogowym, dane dotyczące pozycji pochodzące od dostawców usług telematycznych itp.)

12. odpowiedzialność

12.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za szkody spowodowane przez niego w sposób oczywisty wyłącznie w przypadku rażącego niedbalstwa. Ma to również zastosowanie mutatis mutandis do szkód, które można przypisać osobom trzecim zaangażowanym przez Wykonawcę. W przypadku obrażeń ciała, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń. Ponadto wszelka odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona pod względem kwoty roszczenia do sumy ubezpieczenia konkretnie zapłaconej przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy (maksymalna suma odpowiedzialności wynosi obecnie 1.000.000,00 EUR). W przypadku braku ubezpieczenia, odpowiedzialność będzie ograniczona do trzykrotności opłaty uiszczonej w danej sprawie. Na wniosek i koszt klienta maksymalna suma odpowiedzialności może zostać zwiększona w drodze odrębnego pisemnego porozumienia.

12.2 Odpowiedzialność za szkody pośrednie - takie jak utrata zysku, koszty związane z przerwaniem działalności, utrata danych lub roszczenia osób trzecich - jest wyraźnie wyłączona.

12.3 Roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami ustawowymi, jednak nie później niż rok po powzięciu wiadomości o szkodzie i stronie poszkodowanej.

12.4 Jeżeli Wykonawca wykonuje prace z pomocą osób trzecich i w tym kontekście powstają roszczenia gwarancyjne i/lub z tytułu odpowiedzialności wobec tych osób trzecich, Wykonawca przenosi te roszczenia na Klienta. W takim przypadku Klient przyzna pierwszeństwo tym osobom trzecim.

12.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność materiałów danych uzyskanych i dostarczonych przez dostawców zewnętrznych (np. materiały mapowe, dane o ruchu od dostawców telematycznych itp:) materiały mapowe, dane o ruchu drogowym, dane dotyczące pozycji pochodzące od dostawców usług telematycznych itp.)

12.6 Wykonawca będzie obsługiwał swoje usługi online starannie i niezawodnie. Niemniej jednak podczas świadczenia usług mogą wystąpić nieuniknione przerwy w wyniku nieuniknionych zdarzeń, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a także prace konserwacyjne niezbędne do działania. Wykonawca dołoży jednak wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć zakłócenia lub przerwy.

13. lojalność

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnej lojalności. Zobowiązują się do powstrzymania się od jakiegokolwiek nakłaniania lub zatrudniania, w tym za pośrednictwem osób trzecich, pracowników drugiej strony umowy, którzy pracowali przy realizacji zamówień, przez okres obowiązywania umowy i przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu. Strona umowy, która dopuści się naruszenia, będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości rocznego wynagrodzenia pracownika.

14 Tajemnica

Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania postanowień sekcji 6 ustawy o ochronie danych.

15. inne

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałą treść umowy. Strony umowy będą współpracować jako partnerzy w celu znalezienia postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do nieważnych postanowień.

16. postanowienia końcowe

 

            O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy ustawowe mające zastosowanie między przedsiębiorcami mają zastosowanie wyłącznie zgodnie z prawem austriackim, z wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nawet jeśli zamówienie jest realizowane za granicą. W przypadku wszelkich sporów wyłącznie właściwość miejscowa sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności przez Wykonawcę (Linz) uznaje się za uzgodnioną. Powyższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, o ile ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje innych bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Obowiązuje tylko wersja niemiecka.